Opisz organizację gospodarczą militarną i religijną greckiej polis
Organizacje religijne - geneza, rozwój i rodzaje.. Większość ludzi, niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia i pozycji społecznej wierzy w swojego boga - 5,5 miliarda ludzi spośród 6 miliardów żyjących na świecie deklaruje się jako wyznawca jakiejś religii.porównuje organizację społeczeństwa Aten i Sparty oraz formy ustrojowe greckich polis; (3) .. społeczno-gospodarcze i religijne uwarunkowania wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej i rekonkwisty oraz przedstawia ich skutki.. Tutaj obywatele uczestniczyli w życiu państwa-miasta, biorąc udział w Zgromadzeniu Ludowym, Radzie Pięciuset, pełnią urzędy archontów, strategów czy .Organizacja armii greckiej.. W szybkim tempie Spartanie zdobyli Messenę, utrwalili hegemonię na Peloponezie i w drodze układów z poszczególnymi państwami stworzyli organizację zwaną Związkiem .Nowatorskie opracowanie w skali literatury światowej pierwszego styku kultury arabskiej i europejskiej (bizantyńskiej) VI-VIII w.. Według rankingu potencjału militarnego (Global Firepower) (2014) greckie siły zbrojne zajmowały (2014) 57. miejsce na świecie, z rocznym budżetem na cele obronne w wysokości 6,5 mld dolarów .Oba te greckie polis znacznie różniły się od siebie pod względem ustroju politycznego i społecznego, a także obyczajów, mentalności i stylu życia ich mieszkańców.. Pojecie pokoju miedzy sąsiednimi państwami w zasadzie nie istniało, istniał stan prowadzenia i nieprowadzenia działań wojennych..

Organizacja greckich polis.

Rodzaje greckich państw (polis): Terminem "polis" określano charakterystyczne dla starożytnej Grecji państwa - miasta, których specyfika geopolityczna zależna była od górzystego ukształtowania terenu.. Odwołując się do przedstawionej już ogólnej definicji bezpieczeństwa politycznego bezpieczeństwa politycznego, za bezpieczeństwo militarne można uznać proces polegający na .2) wyjaśnia przemiany ustrojowe w Atenach i porównuje formy ustrojowe greckich polis; 3) rozpoznaje dokonania kulturowe Greków w dziedzinie architektury, rzeźby, teatru, literatury, filozofii, nauki i identyfikuje je z ich twórcami; 4) identyfikuje dziedzictwo kultury greckiej w dorobku kulturowym Europy.. Aby zapobiec wybuchom buntów tych najniższych warstw w Sparcie rozbudowano wojskową organizację, która miała zapewniać nie tylko zwycięstwo w konfliktach militarnych, ale także i spokój wewnątrz państwa.Uprawiały sport, brały większy, niż w innych greckich polis, udział w uroczystościach religijnych.. Falanga - zwarty szyk hoplitów.Można było podróżować od Egiptu aż po Indie i wszędzie porozumiewać się w języku greckim.. Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnych - Interpol.. Aspekty polityczne, kulturowe, społeczne, gospodarcze, religijne i militarne podboju.. Agora - plac zgromadzeń ludu.. Praca napisana na podstawie solidnej bazy źródłowej - łacińskiej, greckiej, arabskiej, syryjskiej, armeńskiej, koptyjskiej.Organizacje i instytucje religijne - w Katalogu firm..

Wojna była wpisana w naturę pierwotnej polis greckiej.

Nieobecność mężczyzn i ich obojętność wobec spraw ekonomicznych pozwalały kobietom na poszerzanie sfery samodzielnej działalności.. Gdańsk, Gdynia, Sopot.. Sparta wyrosła na prawdziwą potęgę w VII w. p.n.e. dzięki podbiciu sąsiedniej Mesenii i opanowaniu Peloponezu, stając się największym terytorialnie greckim państwem.. Fyle organizowały wykonywanie wszystkich czynności administracyjnych, militarnych, religijnych i politycznych.Można było wyróżnić zorganizowane nacje takie, jak Achajowie, Tesalczycy, Arkadyjczycy, nie posiadały jednak takiego znaczenia politycznego i gospodarczego jak polis.. Podstawą gospodarczego i społecznego systemu Sparty byli heloci - niewolni chłopi .Starożytna Grecja - cywilizacja, która w starożytności rozwijała się w południowej części Półwyspu Bałkańskiego, na wyspach mórz Egejskiego i Jońskiego, wybrzeżach Azji Mniejszej, a później także w innych rejonach Morza Śródziemnego.Starożytna Grecja uważana jest za kolebkę cywilizacji zachodniej.Grecka kultura, sztuka, mitologia, filozofia i nauka zostały za .Wojny grecko-perskie - wojny stoczone w pierwszej połowie V wieku p.n.e. pomiędzy imperium perskim a greckimi poleis.W 546 r. p.n.e. Cyrus Wielki, twórca potęgi państwa perskiego, podbił leżącą w Azji Mniejszej Lidię, a w następnych latach Persowie zdobyli podległe wcześniej królom lidijskim greckie miasta na wschodnim wybrzeżu Morza Egejskiego.Organizacją o charakterze obronnym dawnych europejskich państw socjalistycznych był Układ Warszawski (UW) „układ o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej", podpisany w 1955 r. w Warszawie przez 8 państw..

Hoplita - ciężkozbrojny żołnierz greckiej piechoty.

Organizacje ekologiczne i pacyfistyczne.. UW powstał w momencie wzmożenia niebezpieczeństwa wojennego w Europie i włączenia do NATO Niemieckiej Republiki Federalnej.. Militarne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa .. Zgromadzenie Ludowe - zgromadzenie, na którym dorośli, wolni mężczyźni podejmowali najważniejsze decyzje.. Międzynarodowe organizacje pozarządowe.. Bezpieczeństwo militarne odnosi się do relacji zachodzących pomiędzy państwem a środowiskiem międzynarodowym, w których uczestniczy czynnik militarny.. Organizacje współpracy kulturalnej i naukowo-technicznej.. Stanowiły je stworzone przez Klejstenesa fyle w liczbie dziesięciu i demy około 140.. (0) .. charakteryzuje przykłady zaangażowania militarnego Polaków podczas wojny, ze szczególnym uwzględnieniem .Dogodne położenie geograficzne, oraz istotna potęga militarna była przyczyną, dla której Sparta, jako jedyna z greckich polis nie otaczała się obronnymi murami.. Jednak również w okresie przewagi macedońskiej, miasta greckie, czyli polis przetrwały zarówno w samej Grecji, jak i na Wschodzie, choć w zmienionych warunkach i z ograniczoną swobodą działania.Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody właściela serwisu zabronione.Środowisko naturalne starożytnej Grecji..

Na polis składało się miasto oraz jego prowincje.

Dalszy rozwój kultury greckiej łączy się z zanikiem poczucia jedności z całym światem hellenistycznym i wzrostem świadomości powiązania człowieka z konkretną polis , jako .Obok spartiatów i helotów polis zamieszkiwali periojkowie, zajmujący się handlem.. Bardzo często istniały związki poszczególnych poleis, które miały na celu utworzenie sojuszu militarnego (symmachia) lub ochronę miejsc kultu (amfiktionia).Greckie polis było więc moim zdaniem kolosem na glinianych nogach, gdyż cały potencjał polityczny, ekonomiczny i militarny polis sprowadzał się z czasem do rywalizacji o wysoką pozycję w środowisku zamiast do budowania mocnych, ogólnokrajowych struktur politycznych i militarnych.Wielka kolonizacja - termin „wielka kolonizacja" utworzony został przez historyków dla odróżnienia ruchu osadniczego, w którym brały udział polis greckie w okresie archaicznym, od podobnych zjawisk występujących w świecie greckim przed oraz po „wielkiej kolonizacji".W odróżnieniu od poprzednich ruchów migracyjnych, w których brały udział całe plemiona, podczas .DEFINICJE Polis - miasto-państwo w starożytnej Grecji, rządzone przez obywateli.. Grecka triera - okręt wojenny z trzema rzędami wioseł.Religia towarzyszyła człowiekowi od czasów starożytnych przez średniowiecze, aż po czasy współczesne.. dział: Wydarzenia polityczne, militarne, społeczne i religijne.. Tak liczne grono musiało być podzielone na mniejsze grupy.. W epoce archaicznej wojny miały .Przeciętna grecka polis miała kilka tysięcy obywateli.. Organizacje ochrony praw człowieka.. Zamieszkiwali w miastach‑państwach zwanych poleis (w liczbie pojedynczej: polis).Polis to miasto wraz z otaczającymi je wsiami, ale także forma organizacji politycznej i wspólnota zamieszkujących je obywateli.Na tle poczucia jedności świata hellenistycznego powstaje organizacja posiadająca niezależność polityczną, a w ślad za tym gospodarczą i militarną.. 3.Organizacje współpracy gospodarczej.. Miasta tak się kształtowały, by mieć swoją niezależność polityczną.Wojska greckie liczyły (2014) 177,6 tys. żołnierzy zawodowych oraz 280 tys. rezerwistów.. Starożytni Grecy żyli początkowo w południowej części Półwyspu Bałkańskiego.. Bardzo wiele spraw , którymi w innych polis zajmowali się urzędnicy całego państwa, w Atenach należało do kompetencji demów, w tym .Polis wznosiła ołtarze i świątynie, organizowała święta.. W nowej sytuacji politycznej na naszym kontynencie .d).. Opinie i ranking użytkowników.. Każde miasto miało swoje bóstwo opiekuńcze.. epoka: Starożytność.. Wszyscy obywatele każdej polis byli podzieleni na trzy lub cztery fyle, do których należeli dziedzicznie..Komentarze

Brak komentarzy.