Opisz budowę mszaków
2010-02-27 12:02:51KONSPEKT LEKCJI Mgr Edyta Korol Gułaj Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, VII Liceum Ogólnokształcące, Białystok ul. Wierzbowa 7 Temat : Mszaki - rośliny „ziemno-wodne".. Funkcje łodygi: - utrzymuje w odpowiednim położeniu pozostałe części pędu - umożliwia przepływ wody z solami mineralnymi do korzeni liści, kwiatów i owoców - transportuje produkty fotosyntezy z liści do pozostałych części rośliny - niekiedy.1.. Podaj nazwę struktury pełniącej podobne funkcje u mchu płonnika.. Scenariusz lekcji biologii dla klasy Opisz znaczenie bakterii w przyrodzie i życiu człowieka.. Ziarno pyłku, podobnie jak zarodniki paprotników i mszaków, jest komórką otoczoną dwiema ścianami .Łodyżka mchu na przekroju poprzecznym wykazuje budowę warstwową (rys. 3.38).. Wymień cechy, które odróżniają sporofit glewików od sporofitów pozostałych gromad mszaków.Przystosowania mszaków do życia na lądzie.. Rośliny te osiągają wysokość kilku, kilkunastu centymetrów.. Zwróć uwagę na brak korzeni (obecne chwytniki-ryzoidy) i proces wchłaniania wody (czym i jak to robią - lejkowaty okółkowy układ liści) .. 2.Opisz znaczenie mchów w przyrodzie i dla człowieka.Jakie są organy mszaków?. Wyjaśnia znaczenia określeń: epikotyl, hipokotyl.. 3.Nauczyciel omawia sposób kiełkowania epigenicznego i hipogenicznego korzystając ze schematów w podręczniku..

Związki mszaków ze środowiskiem wodnym.

Określ, które ich cechy świadczyły o przystosowaniu do życia na lądzie.. Po omówieniu zagadnienia rozdaje uczniom zadanie nr 1 do wykonania.Matura z biologii już się zakończyła.. * Glewiki to reliktowa grupa uważanazapołączenie wymarłych psylofitów z mszakami.. Porosty to grupa obejmująca ok. 17 tys. gatunków żyjących w różnorodnych siedliskach na całej kuli ziemskiej.. W ramach utrwalenia wiadomości o tkankach proszę o wykonanie pisemnego zadania domowego i przesłania go na mój adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem.. Można to zrobić w ujęciu tabelarycznym.. 2) Porównaj warunki panujące w środowisku wodnym i lądowym.. Genetyka i biotechnologia.. Uczeń: 2) wskazuje cechy charakterystyczne mszaków, widłaków, skrzypów […]; VI.. Scenariusz lekcji biologii dla klasy I liceum ogólnokształcącego, zakres rozszerzony z wykorzystaniem szkolnych hodowli roślin.KLASA V Uczeń powinien: - umieć opisać budowę materii, - umieć określać właściwości fizyczne substancji spotykanych w życiu codziennym, - umieć wskazać różne rodzaje mieszanin obecne w najbliższym otoczeniu, - dostrzegać podstawowe rodzaje oddziaływań w życiu codziennym, - umieć wskazać skutki podstawowych rodzajów .1) Opisz budowę ryniofitów.. Jeśli tak to w jakich siedliskach można je .Panuje przekonanie, że mchy obrastają północną stronę pni drzew i dzięki temu mogą zabłąkanemu wędrowcowi zastąpić kompas..

Wymień tkanki charakterystyczne dla budowy mszaków.

Porosty są organizmami szeroko rozpowszechnionymi na całej kuli ziemskiej.Nadaje to koronie drzewa budowę piętrową.. Jest to roślina zielona, samożywna.. Dzięki chwytnikom może z gleby czerpać wodę z solami mineralnymi.5.. Mszaki charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem morfologicznym, o wiele większym niż stojące niżej plechowce.Można u nich odróżnić łodyżkę o funkcji zbliżonej do funkcji łodygi, lecz prostszej budowie i listki o funkcji zbliżonej do funkcji liści, lecz prostszej budowie.Mszaki nie mają korzeni właściwych, które występują u roślin naczyniowych i po raz pierwszy .Opisz budowę krokodyla nilowego:) 2009-05-13 21:28:15 Budowa gametofitu u mszaków i sporofitu u paprotników.. Pokoleniem dominującym w ich cyklu życiowym jest gametofit (pokolenie haploidalne), natomiast sporofit (pokolenie diploidalne) jest .Mchy (Bryophyta) - gromada roślin telomowych obejmująca małe, osiągające od 1 do 10 cm wysokości organizmy, przeważnie żyjące skupiskowo w ocienionych i wilgotnych miejscach.. Są to niewielkie rośliny lądowe, przystosowane do życia w siedliskach o dużej wilgotności.. Komórki w obrębie każdej tkanki połączone są ze sobą plazmodesmami i tworzą jednolitą całość.. Każdą warstwę stanowią komórki odrębnego typu, tworzące określoną tkankę..

3 Podziały komórkowe.Opisz budowę Gór Święrokrzyskich.

Rozwiążesz zadania maturalne.. Ponieważ przyrost głównej części łodygi jest szybszy niż pędów bocznych, korona formuje się na kształt stożka, co zapewnia optymalny dopływ światła do wszystkich jej części.. 23.03.2020 Temat: Tkanki roślinne - utrwalenie.. Podczas upałów natomiast woda z listków .mszaków b. wymienić cechy plechowców i organowców c. wymienić wspólne cechy mszaków, rozróżnić mchy, wątrobowce i glewiki d. omówić budowę gametofitu i sporofitu mszaków e. omówić cykl rozwojowy mszaków, określić miejsce zachodzenia i znaczenie mejozy w cykluPorosty, grzyby lichenizowane - organizmy symbiotyczne, złożone z heterotroficznych grzybów żyjących w symbiozie z sinicami lub zielenicami.. Nie posiadają korzeni, a tylko nitkowate chwytniki .. Omawiając budowę zarodka i siewki fasoli korzystając ze stosownej planszy.. Uczeń: 4) podaje różnicę między podziałem mitotycznym a mejotycznym i wyjaśnia biologiczne znaczenie obu typów podziału;Budowa i funkcje łodygi - notatka.. Rośliny lądowe.. 2010-05-18 21:15:20 Opisz budowę tkanki nabłonkowej 2011-01-13 18:05:51Charakterystyka mszaków.. Opisz genezę przebieg i skutki .Opisz budowę zarodni wątrobowców, wyjaśnij pojęcie sprężyce i określ ich funkcje.. /1p/ Czy te rośliny występują w Polsce?. Cechą charakterystyczną mszaków jest wchłanianie i zatrzymywanie wody przez listki, dzięki temu podczas intensywnych opadów mszaki zapobiegają powodziom i wypłukaniu gleby - chronią ją przed erozją..

Wyjaśnijczymróżni się ich sporofit od sporofitu mszaków.

Proszę zapoznać się z materiałem: .2.. POZYTYWNE NEGATYWNE 4 16.. Opisz budowę torfowca , która pozwala mu na gromadzenie dużej ilości wody 2.Jakie znaczenie ma taka budowa w przyrodzie?. Pozwalało to na przyspieszenie tempa nagromadzenia nowych kapitałów, które były inwestowane w budowę nowych zakładów produkcyjnych.. Cechy Gametofit charakterystyczne paprotników Gametofit mszaków Sporofit paprotników Sporofit mszaków Rodzaj pokolenia Wygląd Wytwarzanie zarodników Występowanie rodni i plemni 7 27.. Właściwości fizyczne tej substancji przypominają roztwór koloida.Typ: Widłakowe (Lycophyta) Gromada: Widłaki jednakozarodnikowe (Lycopsida) Gromada: Widłaki różnozarodnikowe (Isoëtopsida) Gromada: Widliczki Typ: Skrzypowce (Sphenophyta) Gromada: Skrzypy (Sphenopsida) Typ: Paprociowe (Polypodiophyta = Pterophyta) Gromada: Paprocie (Polypodiopsida = Pteropsida) · Systematyka, ma charakter sztuczny: Typ: Widłakowate Typ: Skrzypowce Typ: Paprociowe .Paprotniki są wieloletnimi, niezbyt dużymi roślinami, które osiągają jednak większe rozmiary niż mchy.. Zaznacz klamrami i podpisz części mchu, które stanowią jego .KONSPEKT LEKCJI Mgr Edyta Korol Gułaj Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, VII Liceum Ogólnokształcące, Białystok ul. Wierzbowa 7 Temat : Mszaki rośliny ziemno-wodne.. Cykl komórkowy.. Cytozol, zwany także cytoplazmą , stanowi zasadniczą masę komórki.. Publikujemy arkusze z poziomu podstawowego i rozszerzonego i przykładowe odpowiedzi.Proszę uwzględnić budowę tkanek, rodzaje i występowanie.. Zazwyczaj rośnie przez wiele lat.. Nie wykształcają one prawdziwych liści, łodyg czy korzeni, zamiast nich posiadają listki (), łodyżki oraz chwytniki, spełniające podobne funkcje, lecz mające odmienną budowę.U mszaków pokoleniem dominującym jest gametofit.. Krasnorosty i zielenice.. Występują na całej Ziemi.. Jest to możliwe między innymi dzięki wytworzeniu tkanek przewodzących, ułatwiajacych transport substancji odżywczych i wody na duże odległości, oraz tkanek wzmacniających, usztywniających wzniesiony pęd i chroniących go przed uszkodzeniami, np. złamaniem przez wiatr.Omów i narysuj budowę mchu, na przykładzie mchu płonnika.. Tymczasem prawdą jest tylko to, że rosną liczniej na zacienionej na przykład przez inne drzewa powierzchni pnia, gdzie mają więcej wilgoci.Opisz znaczenie mszaków w środowisku.. Zewnętrzną tkanką jest skórka (epiderma), czyli tkanka okrywająca .Poznasz pochodzenie, budowę, cykle rozwojowe oraz znaczenie mszaków i paprotników..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt