Opisz schemat wybierz odpowiednie określenia spośród podanych
Uzupełnij opis wykresu, wstawiając w miejscu kropek odpowiednie litery: A lodowce i wieczne śniegi, B wody podziemne, C wody wszechoceanu, D inne.. Podaj wymiary Ziemi.. CH3CH2NH3Cl, C6H5ONa, SrCl2; Zadanie 6.. Wybrany odczynnik: 1 p.. B. Podaj nazwę stylu w sztuce, którego powstanie i rozwój były związane z kontrreformacją.. Wybierz i zaznacz w podanym zestawie wzór jednego odczynnika, którego zastosowanie spowodowało efekty opisane w informacji.. (0-1) Na podstawie schematu i własnej wiedzy uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały informacje prawdziwe.a) Spośród odczynników o podanych niżej wzorach wybierz ten, który należy dodać do probówki z kleikiem skrobiowym, aby potwierdzić obecność skrobi.. 6357, 6371, 6378, 40 009, 40 076, 510 mln, 1083 mln Obwód równika Powierzchnia Ziemi Odległość środka Ziemi od równika Odległość środka Ziemi od bieguna Znajomość terminów geograficznych 14. Podaj definicję terminu „geografia".. 0-5 p. ozy, bagna, szkiery, lejkowe, krasowe, deltowe a) Najmłodszym zlodowaceniem, które objęło obszar Polski, było zlodowacenie północnopolskie, b) Długie, kręte i wąskie wały ukształtowane przez lądolód to ozypytanie 1 wpisz odpowiednie określenia w wyznaczonym miejsca.. 1 p P Wykreśl ze zdań zbędne określenia, tak aby zdania były .Uzupełnij schemat nazwami instrumentów dętych miechowych..

Wybierz je spośród podanych.

Wpisz wzory odpowiednich związków do poniższej tabeli.Uzupełnij poniższe zdania .Wybierz i zakreśl określenie spośród podanych w nawiasach.. 14.a) Opisz stan kwantowo-mechaniczny tych elektronów, wpisując do tabeli odpowiednie wartości trzech liczb kwantowych.. Wybierz i podkreśl w każdym nawiasie poprawne uzupełnienie poniższych zdań.. Wybrane określenia nie mogą się w zdaniach powtarzać.. Określenia: bakterii, grzyba, rośliny, zwierzęcia.1 VI.. Pod ciśnieniem 1013 hPa 1-bromopropan ma temperaturę wrzenia (wyższą / niższą) niż 1-chloropropan, a (wyższą / niższą) - niż 1-jodopropan.A.. Masajowie, świerk zwyczajny i modrzew, herbata i bawełna, baobaby i akacje, wieloletnia zmarzlina, bambusy, torfowiska, pora sucha i deszczowaZadanie kolejne, 12., brzmiało w następujący sposób: "Na podstawie analizy tekstu, uzupełnij tabelę, wpisując do niej odpowiednie określenia spośród wymienionych w nawiasach tak, aby ilustrowały zależność pomiędzy ilością obu białek, liczbą komórek satelitarnych (satelitowych) i szybkim przyrostem masy mięśni.. Przeanalizuj dane zawarte w tabeli i uzasadnij swoją odpowiedź.. (0-1) porównaj promienie atomów i jonów.. 2010-09-21 17:55:33; Uzupełnij opis rysunku , który przedstawia schemat lodowca górskiego, wpisując we właściwe miejsca określenia elementu lodowca lub polodowcowej formy rzeźby terenu,wybrane spośród podanych w ramce ..

W tym celu wstaw w wyznaczone miejsca odpowiednie określenia z ramki.

.Dopasuj do podanych stref krajobrazowych odpowiednie określenia.. schemat klatkowy poziomu walencyjnego jonu X2+ nazwa pierwiastka chemicznego zadanie 2.. 2 p.Spośród substancji, których wzory podano poniżej, wybierz wszystkie związki jonowe.. b) Spośród niżej wymienionych białek wybierz dwa, które są typowymi składnikami osocza krwi człowieka, oraz określ rolę każdego z nich: fibrynogen, keratyna, albuminy .Uzupełnij zdania, wpisując w odpowiedniej formie właściwe określania wybrane spośród niżej wymienionych (Uwaga!Nie wszystkie określenia należy wykorzystać).. b) podwyższenie temperatury układu spowoduje ( wzrost/ spadek) wydajności tworzenia SO 2Matura 2014: Historia [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE] - podstawa, rozszerzenie.. b) Opisz zmianę, jaką zaobserwuje się po wprowadzeniu do probówki wybranegoB.. PromieńNa schematach przedstawiono układ krwionośny dżdżownicy (I) i układ krwionośny ryby (II).. ", a 13 .Spośród związków o podanych niżej wzorach: CuSO4, Na2SO4, H2SO4, HCl, NaCl, NaOH wybierz te elektrolity, których wodne roztwory poddano elektrolizie.. Przyporządkuj odpowiednie nazwy państw do numerów, którymi oznaczono je w tabeli.. Matura 2014 z historii rozpocznie się 20 maja o godzinie 14.. W tym celu w puste miejsca wpisz wzory odpowiednich grup węglowodorowych wybranych spośród: −C 15 H 31 −C 17 H 33 −C 17 H 35..

Wpisz wzory odpowiednich związków do ...odpowiedni termin wybrany spośród podanych.

Spośród przedstawionych instrumentów wybierz te (zamaluj kwadraciki), Podkreśl wzory wybranych substancji.. W cząsteczce nadtlenku wodoru atomy wodoru połączone są z atomami tlenu wiązaniami kowalencyjnymi (spolaryzowanymi / niespolaryzowanymi), a między atomami tlenu występuje wiązanie kowalencyjne (spolaryzowane / niespolaryzowane).Spośród podanych wybierz te określenia, które dotyczą zaboru austriackiego: autonomia, rusyfikacja, germanizacja, trójlojalizm, rugi pruskie,13.. Uzupełnij schemat doświadczenia.. Promień atomu bromu jest promienia anionu bromkowego.. 2009-11-12 17:42:07 1. uzupełnij zdania , wpisując w wolne miejsca odpowiednie wyrazy.. Uzupełnij schemat doświadczenia, wpisując wzór wybranego .. 4. Podaj nazwy poszczególnych części instrumentów przedstawionych na zdjęciach.. Ta addycja przebiega poprzez tworzenie drobin z ładunkiem dodatnim zlokalizowanym na atomie węgla.Spośród związków o podanych niżej wzorach: CuSO4, Na2SO4, H2SO4, HCl, NaCl, NaOH wybierz te elektrolity, których wodne roztwory poddano elektrolizie.. Opisana substancja jest związkiem (jonowym / kowalencyjnym).Uzupełnij poniższy schemat tak, aby otrzymać wzór tłuszczu X.. .Wybierz i zaznacz jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie..

Liczby wybierz spośród podanych i dodaj jednostki miary.

Podaj jeden argument uzasadniający tę ocenę.". 1 p Uzupełnij opis wykresu, wstawiając w miejscu kropek odpowiednie litery: A wody podziemne, B lodowce i wieczne śniegi, C inne.. Liczby kwantowe Wartości liczb kwantowych b) Podaj symbol tego pierwiastka i przedstaw w formie skróconej (z symbolem helowca) konfigurację elektronową jego atomu w stanie podstawowym.Uzupełnij zdania - dopasuj określenia wybrane spośród podanych poniżej.. Nazwy państw wybierz spośród podanych .- „Opisz sposób, .. tabel lub schematów (przykład: zadanie 12.. PW Zbuduj dwa proste schematy (według wzoru), używając nazw skał i procesów, .Na poniższym schemacie przedstawiono transport elektronów zachodzący podczas reakcji świetlnych fotosyntezy u roślin.. Zadanie 36.2.. Uzupełnij tabelę, w której porównasz budowę obu układów przedstawionych na schematach - wpisz właściwe określenia wybrane spośród podanych w nawiasach.Uzupełnij poniższe zdania - wybierz i podkreśl jedno określenie spośród podanych w nawiasie.. (0-1) Jeden z produktów hydrolizy zasadowej tłuszczu Y jest stosowany jako środek usuwający brud.W tabeli przedstawiono udział wybranych grup towarów (w procentach) w strukturze towarowej importu i eksportu dwóch krajów o różnym poziomie rozwoju gospodarczego w 2010 r. Kraje te oznaczono numerami 1. i 2.. Nazwę wybierz spośród podanych w poleceniu A. barok.. - „Na podstawie analizy tekstu, uzupełnij tabelę, wpisując do niej odpowiednie określenia spośród wymienionych w nawiasach tak, aby ilustrowały zależność pomiędzy ilością obu białek, .. 2 p. budowa zrębowa, budowa fałdowa, budowa płytowa, budowa monoklinalna .. od czego zależy kształt wulkanu, używając podanych określeń.. Gdy w środowisku reakcji nie ma nadtlenków, bromowodór przyłącza się do propenu (niezgodnie / zgodnie) z regułą Markownikowa.. HYDROSFERA Znajomość faktów 307.. - za poprawne uzupełnienie schematu doświadczenia.. 904 wielkopolskich maturzystów przystąpi do podstawowej .Wybierz i zaznacz jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie.. Określenia: typ hawajski, typ wezuwiański, lawa kwaśna, .. Wybierz je spośród podanych i wpisz pod fotografiami.. Przyporządkuj stallom nazwy odpowiednich stylów w sztuce..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt