Na podstawie rysunku uzupełnij zdania – wpisz odpowiednie współczynniki liczbowe
Wpisz w miejscach oznaczonych kropkami cyfrę (1-8) odpowiadającą elementom wybranym przez Ciebie.. B. Sedymentacja piaskowców i wapieni.. Wpisz w odpowiednim miejscu międzynarodowe skróty oznaczające kierunki pośrednie.. D - Wybierz odpowiedź.. Podczas rejsu z Morza Czarnego na Morze Śródziemne statek musiNa podstawie rysunku A uzupełnij poniższe zdania - podkreśl .. Uzupełnij poniższe zdania - wpisz w wyznaczone miejsca nazwy odpowiednich hormonów oraz narządów z nimi związanych w organizmie człowieka.. Na napisanie poziomu rozszerzonego maturzyści mieli 180 minut, czyli standardowe 3 godziny.. Na podstawie: P. Hoser, Fizjologia organizmów z elementami anatomii człowieka, Warszawa 1996.. Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o DAJE NAJ Na podstawie rysunku uzupełnij zdania - wpisz odpowiednie współczynniki liczbowe.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. C. Sedymentacja ewaporatów w warunkach morskich.Na rozwi ązanie zada ń masz 60 minut.. 🎓 Na podstawie rysunku uzupełnij zdania.. - Zadanie 8: Matematyka wokół nas 5.Na podstawie rysunku i mapy przyporządkuj właściwe piętra roślinne podanym .. Uzupełnij zdania.. Zadanie 1.. Poszukiwaną rzeczywistą długość wyciągu oznacz na rysunku literą „x".. 15 minut przed upływem czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań zostaniesz o tym poinformowany przez członków Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.Zadanie wykonaj na podstawie rysunków, na których przedstawiono poszczególne etapy procesów geologicznych na wybranym obszarze..

🎓 Na podstawie rysunku uzupełnij zdania - Zadanie 4: Matematyka z pomysłem 5.

Uwaga!. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. F Rysunek przedstawia oświetlenie Ziemi w dniu równonocy.. Jeziora: J. Bajkał, J. Niasa, J. Gopło, J. Śniardwy, J. Tanganika.. A.Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010.. (1 pkt)Na podstawie: photos.wikimapia.org Uzupełnij zdania.. A - Przyporządkuj krańcowym punktom Polski współrzędne geograficzne.. Wcześniej Słońce wschodzi wNa podstawie mapy uzupełnij luki w zdaniach nazwami miast i nazwami województw.. Napisz różne działania (dodawanie .26 Zadania wykonaj na podstawie poniższego rysunku.. Uzupełnij zdania, wykorzystując rysunek i własną wiedzę.. Zeszyt ćwiczeń cz. 2 - strona 14Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Pytania .. Następnie uzupełnij tabelę, wpisując nazwy miast tak, aby powstały zdania zawierające prawdziwe informacje.. Na podstawie przedstawionego na rysunku położenia Gwiazdy Polarnej nad horyzontem podaj numer, którym oznaczono na mapie miejsce obserwacji tego ciała niebieskiego.Potrzebujesz pomocy z pracą domową?A może chcesz dać wsparcie swojemu dziecku podczas wspólnej pracy nad szkolnym materiałem?.

Na podstawie rysunku wpisz odpowiednie kierunki i uzupełnij zdanie.

Pokoloruj odpowiednio pola z kratkami Dorysuj brakujące pola w tabeli na stronie 16. i wpisz do nich odpowiednie liczby.. Zadanie 44.. (0-1) Na podstawie rysunku A uzupełnij poniższe zdania - podkreśl w nawiasach właściwe określenia, oraz w wyznaczonych miejscach wpisz nazwy odpowiednich organellów komórkowych.a) Uzupełnij schemat, tak aby ilustrował w kolejności od najstarszego do najmłodszego wydarzenia geologiczne, które zaszły na obszarze przedstawionym na rysunku.. Zadania nr 1, 2, 3 wykonaj na podstawie rysunku poziomicowego.. Spośród podanych poniżej wybierz prawidłowe uzupełnienie zdania.. Podczas wykonywania zdjęcia obiektyw aparatu fotograficznego skierowano na azymut (60°/ 95°) .. Bydgoszcz N Kalisz Bydgoszcz leży na .. od Kalisza, natomiast Kalisz leży na .od Bydgoszczy.. Nie musisz wyliczać ostatecznego wyniku; możesz go podać w formie równania lub wyrażenia matematycznego.Na siatce kartograficznej zaznacz położenie dwóch miast: A. Londyn: 52°N, 0° B. Quito: 0°, 78°W Przy zaznaczonych punktach wpisz nazwy miast.. Na rysunku poziomicowym zaznaczono szlak turystyczny, który prowadzi z punktu A do .. najdalej na południe.. a) Na rysunku zaznacz w odpowiednich miejscach zgodnie z legendą: - warstwę skał przepuszczalnych - warstwy skał nieprzepuszczalnych - poziom swobodnego zwierciadła wód podziemnych, znajdujący się na wysokości 150 m n.p.m.obliczenia rzeczywistej długości tego wyciągu..

(1 pkt) Uzupełnij schemat - wpisz stopnie utlenienia siarki i węgla.

B - Uzupełnij luki w zdaniach nazwami własnymi obiektów geograficznych.Uzupełnij poniższy schemat, tak aby przedstawiał cyrkulację powietrza w strefie międzyzwrotnikowej: a) wpisz odpowiednie wartości szerokości geograficznych zwrotników w miejsca kropek, b) dorysuj na schemacie strzałki określające kierunki przemieszczania się mas powietrzab) Pogrupuj podane poniżej jeziora według genezy.. Stal jest materiałem ….. (1. ferromagnetycznym; 2.Spośród podanych poniżej zjawisk zjawisk wpisz w odpowiednie rubryki tabeli i litery oznaczające przyczyny lub skutki Jesień Narodów w 1989 roku: A. rozpad Czechosłowacji B. uzyskanie przez USA przewagi militarnej nad Związkiem Radzieckim C. upadek gospodarki państw Europy środkowo-wschodniejMałopolski Konkurs Chemiczny - etap wojewódzki 2 Instrukcja dla ucznia 1.. Wpisz do tabeli odpowiednie litery.. Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 60.Na rysunku przedstawiono położenie na nocnym niebie Gwiazdy Polarnej (GP) obserwowanej z jednego z miejsc oznaczonych na mapie numerami od 1 do 4.. Wpisz odpowiednie litery oznaczające miejsca na mapie.. Wpisz w odpowiednie miejsca wymagane dane liczbowe wraz z ich jednostkami miary.. Obliczenia:Na rysunku przedstawiono układ warstw skalnych charakterystyczny dla basenu artezyjskiego..

Wpisz ich nazwy w odpowiednie miejsca tabeli.

Przed Tobą zestaw czternastu zadań konkursowych, na rozwiązanie których masz 120 minut.. 7.Matura z geografii 2017 poziom rozszerzony odbyła się 16 maja 2017 roku o godzinie 14:00.. P W miejscu oznaczonym literą A jest dzień polarny.Poniżej na rysunku A przedstawiono budowę komórki drożdży, a na rysunku B - rozmnażanie się drożdży.. Na podstawie: Opracowanie własne.. Utworzenie się płaszczowiny.. Wpisz w wyznaczonych miejscach jedno z określeń podanych w nawiasach, tak aby zdania prawidłowo opisywały przedstawioną na fotografii sytuację.. Uzupełnij schemat, tak aby przedstawiał w kolejności od najstarszego do najmłodszego wydarzenia geologiczne, które zaszły na obszarze przedstawionym na rysunkach.. (2 pkt) Na rysunku przedstawiono zlewiska oceanów i obszary bezodpływowe na świecie.. Współczynnik przyrostu .5.. Wpisz w kratki odpowiednie cyfry.. Powodzenia!. Odrabiamy.pl to nie tylko portal learningowy, ale i praktyczna aplikacja, dzięki której usprawnisz rozwiązywanie zadań domowych.W naszej bazie znajdziesz większość przedmiotów szkolnych i przypisane do nich setki aktualnych podręczników, z których .Zobacz 2 odpowiedzi na pytanie: Na podstawie rysunków uzupełnij dialog wyrazami some i any lub odpowiednią formą have got.. WpiszNa mapie litrami A - D zaznaczono położenie krańcowych punktów Polski, a w tabeli zamieszczono ich współrzędne geograficzne.. (1 pkt) W odpowiednie pola wpisz liczbę elektronów pobranych (poprzedzoną znakiem „+") oraz liczbę elektronów oddanych (poprzedzoną znakiem „−").. Rysunek i Malarstwo (43163) Sztuki Cyrkowe (542) Taniec (39879) Wędkarstwo (10288) .. Uzupełnij zdanie odpowiedni .Na rysunkach przedstawiono trzy możliwe sposoby połączeń włosowatych naczyń krwionośnych występujące w organizmie człowieka.. Uzupełnij poniższe zdania - wybierz właściwe rysunki i wpisz ich oznaczenia literowe (A-C) w wyznaczone miejsca.Znajdź na stronach 16. i 1. działania, w których jednym z czynników jest liczba.. Wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, gdy zdanie jest fałszywe..Komentarze

Brak komentarzy.