Opisz cechy architektury renesansowej w rzeczpospolitej w xvi w. i jej przykłady
Źródło 1.. Ogromną rolę w upowszechnianiu kultury odegrał dwór władców Polski z dynastii Jagiellonów - Zygmunta I Starego i jego żony Bony, a także ich syna Zygmunta II Augusta.W tej konwencji powstały między innymi ogromne kościoły, pałace i parki, budowane w oparciu o elementy klasyczne, które tworzyły jednak nowe, fantazyjne formy.. Unia lubelska.. Do najważniejszych cech stylu barokowego, mimo różnorodności sztuki tej epoki, należą dynamiczne układy przestrzeni, wszechobecne kontrasty, iluzje głębi, efekty świetlne oraz ekspresja kształtu.Poglądy te opisane dokładnie i szczegółowo w dziele "Książe", stały się w późniejszym okresie podstawą doktryny zwanej makiawelizmem, której główna zasada wyraża się w zdaniu: "cel uświęca środki" (inaczej po trupach do celu).. Skąd przybył on do Polski?. Obowiązywała bryła o doskonałych proporcjach oraz pięknej ornamentyce.. • charakteryzuje postać : królowej Bony • wymienia przykładygospodarczą ludzi w XVI w. na przykładzie rodziny Fuggerów Uczeń: •ocenia, która polityka ekonomiczna (Anglii, .. •wymienia cechy architektury, rzeźby i malarstwa renesansowego; •wymienia twórców renesansu .. Rzeczpospolita w XVI stuleciu 12.. Zdjęcie.. Renesans, epoka, która zmieniła na zawsze oblicze świata, stał się przełomem w efekcie dokonanych w tym okresie przez ludzi czynów..

Najpowszechniej występującą w Polsce cechą renesansowej architektury była attyka.Architekturę wzorowano na rzymskiej.

Nagrobek Jana Zamoyskiegoarchitektury renesansowej • krótko charakteryzuje ceremoniał dworski na dworze Jagiellonów • omawia reformy gospodarcze przeprowadzone za panowania ostatnich Jagiellonów • wskazuje na mapie Rzeczpospolitą Obojga Narodów w XVI w.. 1420 - początek renesansu w architekturze.. Rzeczpospolita państwem bez stosów.. Jakie było przeznaczenie Kaplicy .• wymienia cechy : charakterystyczne architektury renesansowej • krótko charakteryzuje ceremoniał dworski na dworze Jagiellonów • omawia reformy gospodarcze przeprowadzone za panowania ostatnich Jagiellonów • wskazuje na mapie Rzeczpospolitą Obojga Narodów w XVI w.. Gospodarka i społeczeństwo Rzeczpospolitej w XVI w.. Nie byłoby tak wielu zmian, gdyby nie renesansowe odkrycia i wynalazki dorównujące im rangą:Zamość zasłużył się Rzeczypospolitej jako twierdza, której obce wojska nigdy nie zdobyły w walce.. ok. 1420 - 1469 - kościół Św. Wawrzyńca (San Lorenzo), Filippo Brunelleschi.. Znajdź w Internecie informację o tym, jak nazywał się architekt, który przebudowywał Zamek Królewski na Wawelu w XVI w.. Polska i Litwa pod panowaniem ostatnich Jagiellonów Ożenek z Boną Sforzą.. Kultura renesansowa w Rzeczpospolitej..

We Francji w dziedzinie architektury największą sławę zdobył Pierre Lescot (1515-1578).Rzeczpospolita Złotego wieku - lekcja powtórzeniowa.

W folwarku szlacheckim - folwark szlachecki - gospodarcza działalność szlachty - spław wiślany - statuty piotrkowskie - poprawnie posługuje się terminami: folwark, dwór - na podstawie ilustracji z4.. 1446 - 1457 - Pałac Rucellai (Palazzo Rucellai), Leone .Doskonałym przykładem jest tu dwór Rzeczypospolitej, który dla kultury renesansowej zrobili bardzo wiele.. Ozdobiona loggią fasada ratusza w Poznaniu może być tu przykładem najbardziej znamiennym.. Dział II - • wyjaśnia, jaką rolę podczas Rzeczpospolita Obojga Narodów • wymienia państwa, które wchodziły w skład Rzeczypospolitej Obojga Narodów • wie, kto wKopuła katedry we Florencji.. Architektura renesansu w Polsce - dzieła architektoniczne powstałe w Polsce pomiędzy początkiem XVI wieku a połową XVII wieku zgodne z założeniami sztuki renesansowej.. Budynki charakteryzowały się prostotą i symetrią.. _____ Tematy: 1.Państwo polsko - litewskie w XVI w.. Włoska księżniczka sprowadzała z Włoch wzorce renesansowe, Sprowadzanie włoskich artystów na polski dwór,Wiek XVI w Polsce został nazwany złotym wiekiem kultury polskiej ponieważ, Polska nabrała znaczenia w Europie poprzez duży dobytek kulturalny.. W kompozycji budowli przeważają linie poziome co podkreśla .Na podstawie analizy obu źródeł podaj, z czego wynikała wyjątkowo wysoka pozycja polityczna Jana Zamoyskiego w Rzeczypospolitej w latach 1583-1586..

7.• wymienia przykłady architektury renesansowej w Polsce • wskazuje na mapie Koronę Królestwa Polskiego, Litwę i Rzeczpospolitą Obojga Narodów w XVI w.

Tablica genealogiczna rodu Batorych [wybrani przedstawiciele] Źródło 2.. Oto zasługi ostatnich Jagiellonów w propagowaniu renesansu.. Polskie przykłady architektury to: - Zamek Królewski na Wawelu - Kaplica Zygmuntowska - krakowskie kamienice .Barok - nazwa pochodzi od portugalskiego słowa barocco oznaczającego nieregularnie rozwinięta perłę, albo inaczej perłę o nieregularnych kształtach; w języku francuskim baroqe w XVI wieku oznaczało bogactwo ozdób.. Zygmunt Stary.. Zamek Królewski na Wawelu - Dziedziniec Wawel - Kaplica Zygmuntowska Kraków - Sukiennice Ratusz w Poznaniu Kamienica Celejowska w Kazimierzu Dolnym Kaplica Boimów we Lwowie Domek loretański w Gołębiu zbudowany ok. 1640 Zamek w Baranowie Sandomierskim Czarna Kamienica we LwowieCechy architektury renesansowej: sięganie do wzorów architektury antycznej, zachowanie idealnej proporcji budowli, monumentalność obiektu, perspektywa, zastosowanie nowej kolorystyki, budowla o zróżnicowanej podstawie, najczęściej na planie krzyża greckiego, kwadratu, wieloboku, koła, prostokąta, planu centralnego,Choć w XVI wieku dostrzegalny był powolny schyłek świetności Akademii, to w jej murach wiedzę zdobywali m.in.: JPOL_E3_E4_Dodatkowyopiszasobow Andrzej Frycz‑Modrzewski, humanista, autor cenionej na całym kontynencie pracy O poprawie Rzeczypospolitej , w której pisał m.in. o równości wszystkich ludzi wobec prawa.Wywodzące się ze starożytności elementy - półkoliste łuki, kolumny czy boniowanie - chętnie stosowano również w architekturze mieszczańskiej..

W Rzeczypospolitej Obojga Narodów4) wyjaśnia rolę Kościoła (w tym zakonów) w dziedzinie nauki, architektury, sztuki i życia codziennego.

Polska w okresie wczesnopiastowskim (X-połowa XII wieku).. Rzeczpospolita Obojga Narodów w 2. połowie XVI w.Serwis internetowy Rzeczpospolitej: Gospodarka, prawo, rynek, finanse, polityka i ekonomia.. Barok w rozumieniu dzisiejszym oznaczał styl trwający od II połowy XVI wieku do 1760 roku, łącznie ze stylem rokokowym, który jest ostatnią fazą baroku.W XVI wieku powstało wiele renesansowych budowli uważanych po dziś dzień za arcydzieła architektury, takich jak na przykład ratusze w Poznaniu, Sandomierzu czy Tarnowie, jak kamienice mieszczańskie w Krakowie, Gdańsku, Jarosławiu czy Kazimierzu.1400 - 1500 - wczesny renesans we Włoszech (quattrocento).. Kształty były zbliżone do sześcianu, okna prostokątne, a fasady bogato zdobione.. W przeciwieństwie do gotyku, wprowadzono linie horyzontalne, a spadziste dachy ozdobiono attykami (ozdobnymi ściankami).Cechy renesansu uwarunkowane historią - źródła narodzin nowego.. Cechuje się wzrostem ilości budowli świeckich, a szczególnie pałaców i rezydencji oraz powrotem do tradycji antycznej.Architektura renesansowa rezygnuje z gotyckiego wertykalizmu i strzelistości na rzecz na symetrii, proporcji, harmonii i prostoty - charakterystyczne są kąty proste i koło.. Królestwa Polskiego, Litwę i Rzeczpospolitą Obojga Narodów w XVI w. Prostota, harmonia, spokój i umiar.. Na jej bastionach utknął pochód kozaków Chmielnickiego w 1648 r. i szwedzkie regimenty .Europejskie przykłady architektury to: - kopuła bazyliki św. Piotra w Watykanie - kaplica Pazzich we Florencji - szpital niemowlęcy Ospedale degli Innocenti - fasada florenckiego kościoła Santa Maria del Fiore - kaplica Sykstyńska z Sądem Ostatecznym w Watykanie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt