Dopisz do nazwy surowca mineralnego odpowiedni numer z mapy
Drawsko, Wigry, Roś, Gopło, Nidzkie, Wielimie, Jeziorak, Lubie, Niegocin, Mamry.. Batian, Kilimandżaro, Nairobi, Jezioro Wiktorii, Masajowie, Lamu, Rezerwat Masai Mara, Mombasa, Mursi, .. 19 Połącz nazwę surowca mineralnego z nazwą kraju, na którego obszarze jest on .sól kamienna i sól potasowa - powstanie złóż tego surowca wymaga obecności morza i ciepłego klimatu, co miało miejsce w permie (era paleozoiczna) i trzeciorzędzie (era kenozoiczna); sól kamienna uchodzi za jeden z najstarszych surowców mineralnych wydobywanych w Polsce, znaczne ilości spotykamy w rejonie Wieliczki, Bochni, Rybnika .Podane nazwy jezior polskich wpisz obok odpowiednich nazw pojezierzy.. 40' An ara Skala 1:30 000 000 120' Platyna: Ropa naftowa: Diamenty: Wçgiel kamienny: Gaz ziemny: moto: 1800 1600 Podkreél wkaéciwe informacje .Na mapie numerami od 1 do 8 zostało oznaczone rozmieszczenie wybranych surowców mineralnych w Rosji.. Skala 1:30 000 000 Platyna: Ropa naftowa: Diamenty: Wçgiel kamienny: Gaz ziemny: Zloto: 12c.. Uwaga!. Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 50.Zobacz 2 odpowiedzi na pytanie: Pomożecie w pracy domowej?. Na napisanie poziomu rozszerzonego maturzyści mieli 180 minut, czyli standardowe 3 godziny.. b) rozpoznaj miasta zaznaczone na mapie literami A-N. Przyporzqdkuj každemu opisowi nazwe formy polodowcowej, której dotyczy..

Dopisz do nazwy surowca mineralnego odpowiedni numer z mapy.

Nr na mapie Nazwa rzeki Nr na mapie Nazwa rzeki B. Uzupełnij legendę mapy i zaznacz dorzecze Noteci zgodnie z zamieszczonymi sygnaturami: działu .Korzystaj ąc z mapy konturowej Ameryki Południowej (zał ącznik nr 1) wpisz do tabeli nazwy pa ństw zaznaczonych na mapie nr od 1 do 6 oraz nazwy ich stolic.. Uzupełnij tabelę dopisując do symbolu fotografii nazwę miejscowości, w której obiekt się znajduje i numer obiektu z mapy.. Jeżeli to możliwe napisz również nazwy miejsc, do których dotarł.Korzystając z atlasu geograficznego oraz poniższej mapy, wykonaj polecenia: Zeszyt ćwiczeń dla klasy trzeciej gimnazjum .. Opis PodluŽne zaglebienie powstale w wyniku erozyjnej dzialalnošci wody plynQcej pod IQdolodem.Zadanie 10.. PLANETA NOWA str. 82 zad.1 a) wpisz w odpowiednie miejsca na mapie nazwy krain geograficznych leżących w obrębie pasa pobrzeży.. Zadanie 18.. Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 60.Matura 2017 z geografii odbędzie się 16 maja.. Przyślijcie do mnie same odpowiedzi z pracy domowej.Korzystając z powyższej mapy (włączając odpowiednie jej warstwy), opisz miejsca występowania w Polsce głównych złóż surowców mineralnych..

Nastçpnie wpisz ich nazwy w odpowiednich miejscach.

a} dopisz so poniższych sygnatur odpowiednią nazwę surowca mineralnegoSurowiec mineralny - wydobyta ze złoża kopalina użyteczna, mająca zastosowanie w gospodarce, produkt przemysłu wydobywczego.. Uzupełnij tabelę.. Ropę sprowadzaliśmy głównie z Rosji (18,57 mln ton), Algierii (424 tys. ton), Białorusi (371 tys. ton), Norwegii (275 tys. ton), Wielkiej Brytanii (162 tys. (0 9) Korzystając z zamieszczonej mapy konturowej Polski wykonaj polecenie A - C. .. który na mapie w tej skali odpowiada odległości z Sankt Petersburga (60(N, 30(E .Strona 11 z 16 Na mapie zlokalizowano wybrane obiekty z terenu Polski, które są wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.. Przez 180 minut maturzyści będą musieli rozwiązać około 50 zadań.. Nazwy miejscowości:Matura z geografii 2016 poziom rozszerzony odbyła się 13 maja 2016 roku o godzinie 14:00..

Pozostała część surowca pochodziła z importu.

W 2009 roku wydobyto w Polsce 661,96 tys. ton ropy naftowej a zużyto 20,61 mln ton.. Skorzystaj z za- mieszczonej w podrçczniku mapy gospodarki Rosji lub mapy gospodarki Azji z atlasu 40' 600 800 1003 1 180' 200 M. KARSKIE .. Próbna matura 2017 z geografii ma im pomóc powtórzyć materiał.. 🎓 Uzupełnij tabelę - do każdego opisu formy państwa dopisz nazwę tego państwa i numer, którym oznaczono je na mapie.13 Na podstawie mapy rozmieszczenia gleb w Afryce dopisz do wymienionych obszarów nazwy .. 18 Dopasuj odpowiednie hasła do podanych poniżej punktów.. 🎓 Na mapie numerami 1 do 8 zostało oznaczone rozmieszczenie wybranych surowców.Na mapie zaznaczono państwa należące do międzynarodowej organizacji kontrolującej wydobycie i eksport jednego z surowców mineralnych.. {zad.4 str15} Zad.5 Na podstawie podręcznika wykonaj poniższe polecenia.. Dopisz do nazwy surowca mineralnego odpowiedni numer z mapy.. a) Podaj nazwę (pełną lub skrót) organizacji, do której należą państwa zaznaczone na mapie.. Polecenie 3 Odczytaj z mapy, jakie surowce mineralne występują w pobliżu twojego miejsca zamieszkania.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Na mapie numerami od 1 do 7 oznaczono państwa sąsiadujące z Polską.

Zadanie 1.. 90 Podkrešl wkaéciwe informacje tak, aby podane zdania byly zgodne z prawdq.na mapie numerami od 1 do 8 zostały oznaczone rozmieszczenie wybranych surowców mineralnych w Rosji dopisz nazwę surowca mineralnego odpowiedni z numeru mapy Korzystaj z zamieszczonego w podręczniku mapy gospodarki Rosji lub mapy gospodarki Azji oraz atlasu geograficznego platyna ropa naftowa diamenty węgiel kamienny gaz ziemny złoto .Dopisz do nazwy surowca mineralnego odpowiedni numer z mapy.. Uzupełnij mapę, wpisując, kogo spotkał na trasie swojej wędrówki.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.. Jest składnikiem środowisk przyrodniczych: skorupy ziemskiej, hydrosfery, biosfery i atmosfery.. (SP05) Na mapie pod cyframi 1, 2 i Naturalne nagromadzenie w skorupie ziemskiej, przydatnej dla człowieka substancji mineralnej, nadającej się do masowej eksploatacji nazwano złożem mineralnym.Sprawdź poprawność wykonania zadania, korzystając z odpowiednich map w atlasie geograficznym.. Do podanych nazw miast dopisz nazwę surowca mineralnego, który występuje w okolicach tego miasta.. Dopisz do nazwy surowca mineralnego odpowiedni numer z mapy.. Tekst dotyczy surowca mineralnego, którego zmiany w wydobyciu przedstawiono na jednym z wykresów.. A. Rozpoznaj rzeki zaznaczone na mapie numerami od 1 do 6 i wpisz ich nazwy w odpowiednie miejsca do tabeli.. Zaznacz jednq odpowiedŽ w kaŽdym wierszu tabeli.. W przypadku nieprawidłowego przyporz ądkowania nazwy pa ństwa do nr na mapie za wypełnienie całego wiersza w tabeli otrzymasz 0 punktów.Rozpoznaj zaznaczone na mapie paóstwa, z którymi sqsiaduje Polska.. Wpisz poniżej nazwy tych miast: A-----B-----itp.a) Podaj nazwę surowca energetycznego, którego główne obszary występowania na mapie oznaczono w legendzie literą A. węgiel kamienny b) Wymień dwa przykłady przeobrażeń środowiska .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Skorzystaj z zamieszczonejNa mapie numerami od 1 do 8 zostało oznaczone rozmieszczenie wybranych surowców mineralnych Rosji.. Na napisanie poziomu podstawowego maturzyści mieli 120 minut, czyli standardowe 2 godziny.. Skorzystaj z mapy w podręczniku na str. 172-173.. Zadania .3 11.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Wpisz w odpowiednie komórki właściwe nazwy państw oraz ich stolic wybrane z podanych.Zad.4 Zamaluj odpowiednimi kolorami nazwy surowców mineralnych, w zależności od tego, do której grupy surowców należą..Komentarze

Brak komentarzy.