Podpisz na rysunku akumulacyjne formy rzeźby polodowcowej
Tworzy lekko wypukłą tarczę zbudowaną ze śniegu i lodu, rozpływającą się na przedpole pod wpływem własnego ciężaru.. Lądolód może osiągać miąższość do 4000 m - obecnie tak gruba jest kopuła A na Antarktydzie.. Film wykonany przez Krystiana Marcisza, zdjęcia i opisy nadesłane zostały przez Adama .Zad.. 1 8 Egzamin maturalny z geografii Poziom .Rzeźba glacjalna (Wypukłe formy rzeźby (Kem (Pagór o owalnym zarysie z…: Rzeźba glacjalnaAkumulacja rzeczna - proces gromadzenia osadów na dnie rzeki przez jej nurt.Materiały akumulowane w ten sposób określane są mianem aluwiów.Akumulacja rzeczna odbywa się w obrębie koryta, prowadząc do powstania osadów facji korytowej albo w skrócie osadów korytowych, oraz poza korytem, w obrębie dna doliny, w wyniku czego gromadzą się osady facji pozakorytowej.Osady oraz formy lodowcowe - charakterystyka.. W wyniku akumulacyjnej działalności lodowca, czyli gromadzenia osadów skalnych powstają moreny, które można podzielić na czołowe, boczne, denne, środkowe.W przypadku lądolodu formy dzielimy na fluwioglacjalne (erozyjne- pradoliny, rynny polodowcowe; akumulacyjne- sandr, ozy, kemy, równiny po jeziorach zastoiskowych) oraz na formy bezpośrednio ukształtowane przez lądolód :morena denna i czołowa, drumliny, głazy narzutowe.Krzyżówka o kotlince polodowcowej 2010-04-19 18:13:39; Tworzący rzeźby 2013-02-06 22:17:31; Uzupełnij opis rysunku , który przedstawia schemat lodowca górskiego, wpisując we właściwe miejsca określenia elementu lodowca lub polodowcowej formy rzeźby terenu,wybrane spośród podanych w ramce ..

W tabeli i na rysunku przedstawiono przykłady form polodowcowych.

Podpisz formy wskazane na rysunku odpowiednimi cyframi (1-4), a następnie uzupełnij tabelę nazwami procesów rzeźbotwórczych, które doprowadziły do powstania tych form.. Formy utworzone w wyniku akumulacji Nazwa formy Litera na rysunku Forma utworzona w wyniku erozji Nazwa formy Litera na rysunku Nr zadania Wypełnia Maks. liczba pkt egzaminator Uzyskana liczba pkt 10 a.. Formy tworzące się tuż przed czołem zbliżającego się lądolodu.. 1. a) Akumulacyjne : - Morena czołowa - wał (pagórki) tworzone przez materiał morenowy sypany przed czołem przez lodowiec który pozostaje przez dłuższy czas w jednym miejscu.. Im więcej szczelin .Lodowiec to ogromna masa lodu powstałego z przekształcenia śniegu, który wolno płynie.. A te formy to : wał moreny czołowej, pole firnowe, morena boczna, oz, głaz narzutowy, pradolina, morena denna, stożek sandrowy, morena środkowa, jezioro rynnowe, jęzor, jezioro .formy polodowcowe (erozyjne i akumulacyjne) w Polsce+ przykłady występowania w Polsce (nazwy)!. Gołoborza powstają w wyniku wietrzenia fizycznego: zmiany .Formy glacjalne - są to wszystkie formy ukształtowania terenu (rzeźba glacifluwialna i rzeźba glacjalna) powstałe w wyniku zarówno niszczącej (egzaracyjnej), jak i budującej (akumulacyjnej) działalności lodowca bądź lądolodu oraz wód glacjalnych..

1 Podpisz przy rysunku nazwę forma oraz proces, ... Zad.

Formy utworzone w warunkach klimatu peryglacjalnego a) gołoborza - Gołoborze to nagromadzenie bloków i odłamków skalnych na stoku górskim, powstałe w wyniku wietrzenia twardych, zwięzłych skał.. .Procesy fluwioglacjalne - procesy związane z rzeźbotwórczą działalnością wód pochodzących z topniejących lodowców (wód ablacyjnych).Wody te mają bardzo dużą zdolność erozyjną.. 🎓 Podpisz formy rzeźby polodowcowej.. - Zadanie 3: Planeta Nowa 7 - strona 24Terasy rzeczne mają swoje rodzaje: skaliste, akumulacyjne i skalisto-osadowe.. a) moreny czołowe czyli liczne ciągi pagórków oraz wzgórz , mających wysokość nawet kilkadziesiąt metrów, a powstały one wzdłuż czoła samego lądolodu podczas dłuższego postoju lodowca.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania..

2013-09-17 16:47:32 Gdzie w Polsce występują formy polodowcowe ?

2011-04-17 18:15:35anne romantowski.. 49.2 Podkreś prawidłowe sformułowanieb) Nazwij zaznaczone na rysunku 3 formy rzeźby polodowcowej i wpisz je w wolne pola.. Powstają wskutek osadzania materiału rzecznolodowcowego w szczelinach lodowca.. Należą do nich: .. głębokie i o urozmaiconej rzeźbie dna jeziora, są to miedzy innymi: jezioro Gopło .Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. 🎓 Podpisz formy rzeźby polodowcowej.. - Zadanie 3: Planeta Nowa 7 - strona 25W wyniku erozyjnej działalności lodowca powstają erozyjne formy polodowcowe czyli doliny U - kształtne, cyrki polodowcowe (jeziora), doliny wiszące.. erozyjna działalność lądolodu (lodowiec .. 9. oz, 10. dolina wisząca (zawieszona), 11. dolina u-kształtna, 12. cyrk (kar) lodowcowy akumulacyjna działalność lądolodu (lodowiec kontynentalny) Możliwe odpowiedzi: 1. kem, 2. sandr, 3 .. na stromych ścianach skalnych .Lądolód - pokrywa lodowa o znacznej grubości, zajmująca powierzchnię liczącą tysiące kilometrów kwadratowych.. - Morena denna - materiał skalny znajdujący się u spodu lodowca w większości pochodzący z podłoża po którym lodowiec się posuwa.FORMY RZEŹBY-CZYNNIKI RZEŹBOTWÓRCZE-PROCES TWÓRCZY pagórek -woda, materiał skalny-spływanie stożek napływowy- materiał skalny-akumulacja doliny rzeczne-woda(rzeka) , materiał skalny -erozja wgłębna, transport i akumulacja kanion- woda, materiał skalny -erozja wodospad- woda, głazy -erozja wsteczna meandry-nurt rzeczny-erozja boczna delta-rzeka, morze, materiały skalne .Formy powstałe w wyniku działalności lądolodu: · Morena- wszelki materiał skalny transportowany w lądolodzie · Morena czołowa- podczas postoju lądolodu następuje usypywanie materiału wytapiającego się z jego czoła i osadzanie go w postaci wału równoległego do czoła lądolodu · Morena boczna- wał występujące wzdłuż bocznej krawędzi jęzora lodowcowego, częściowo .Podpisz elementy budowy grzyba ;d 2012-01-09 19:59:38 Zamień zdania pojedyńcze nierozwinięte na rozwinięte, dodając wskazane określenia ..

2014-01-29 18:04:18Jakie formy polodowcowe tworzą lodowce Górskie?

Podziemne formy krasowe Na podziemne formy krasowe składają się przede wszystkim jaskinie, które tworzą się najczęściej wskutek rozszerzenia przez wody podziemnej sieci szczelin w skałach.. 26 Na rysunku podpisz: pole firnowe, granice wiecznego śniegu, jęzor lodowcowy, morenę czołową, .. 49.1 Podpisz polodowcowe formy terenu i podkreś te akumulacyjne.. 2012-05-12 15:51:56 Rozpoznaj i podpisz formy glonów przedstawione na ilustracji 2010-12-02 15:31:45Formy rzeźby polodowcowej: kem, oz, pradolina, sandr, wzgórze moreny czołowej.. Aby mógł powstać temperatura powietrza musi być na tyle niska, żeby śnieg nie zaczął topnieć.. kemy - formy akumulacji fluwioglacjalnej o różnych kształtach (pagóry, wały, grzędy) osadzające się w szczelinach lodowca.Formy akumulacyjne lodowca górskiego: - morena denna - forma powstała po wycofaniu się lodowca, tworzy falistą rzeźbę - morena czołowa - tworzy się u czoła lodowca, forma w postaci pagórkowatego wału - morena boczna - wał morenowy powstały z boku lodowca Cyfra na rysunku Nazwa formy Nazwy procesów 1 jezioro rynnowe 2 oz 3 morena czołowa 4 sandr Zadanie .A mianowicie: możecie mi spośród podanych form polodowcowych wypisać które powstały w wyniku działania procesów niszczących a które w wyniku akumulacji?. Do form akumulacyjnych należą m.in.: drumliny, moreny czołowe, równiny moreny .Prezentacja z tematów o lodowocach, lądolodach, formach polodowcowych.. Formy rzeźby Glacjalne Fluwioglacjalne akumulacyjne erozyjne akumulacyjne Źródło: E. Świtalski, 1992 wg S LencewiczaNa skutek tego procesu na powierzchni obszarów krasowych często odczuwa się wyraźny niedobór wód powierzchniowych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt