Opisz zróżnicowanie sieci rzecznej na ziemi
27. Podaj różnice między lodowcem górskim a lądolodem.. Największy procent tej ludności zauważmy w Azji, szczególnie w Indiach i Chinach.. Wymień miejsca występowania .. Opisz zróżnicowanie formacji roślinnych na świecie w nawiązaniu do stref klimatycznych.. Przestrzeń ta obejmuje wody we wszystkich stanach skupienia.. Na obszarze o powierzchni 13 380 km kw., występują zarówno krajobrazy typowe dla gór średnich, ze szczytami przekraczającymi wysokość 1400 m, jak i szerokie kotliny i równiny rzeczne, położone na wysokości od 150 do 200 m n.p.m .Wody.. Klasyfikacja sieci rzecznej w nawiązaniu do układu sieciSieć rzeczna.. Nawet nasze ciała w ok. 70% składają się właśnie z niej.. Jeziora to zbiorniki wodne, które wypełniają naturalne zagłębienia terenu.. Następnie stopniowo obniża się poziom wody w jaskini, przez co zmniejsza się napór słupa wody.Obie rzeki mają zdecydowanie więcej dopływów prawych niż lewych.. Stałe wiatry przenoszą wilgotne powietrze w głąb lądu a suche w stronę oceanu.. Rodzaj .4.3.. Czas nasłonecznienia i wysokość słońca nad horyzontem decydują o ilości energii słonecznej docierającej do powierzchni Ziemi; - Wraz ze wzrostem szerokości geograficznejZ czasem, w miarę poszerzania się kanałów odprowadzających wodę z jaskini, oraz w wyniku rozwoju sieci rzecznej na powierzchni, poziom wód obniża się odsłaniając coraz niższe - głębsze fragmenty systemu jaskiniowego..

Zróznicowanie sieci rzecznych na ziemi.

W szerszym znaczeniu można powiedzieć, że jest to przestrzeń, w której na Ziemi występuje woda.. Formy użytkowani ziemi dzieli się na: użytki rolne, do których zalicza się: grunty orne, uprawy trwałe (sady, winnice), trwałe użytki zielone (łąki i pastwiska);Struktura ekosystemu - rozmieszczenie elementów specyficznego systemu, którym jest ekosystem, oraz wzajemne powiązania między tymi elementami.. Za najmniejsze elementy systemu uznano organizmy poszczególnych gatunków.Gatunki zajmują określone nisze ekologiczne, które uważa się za komplet odpowiadających organizmom czynników abiotycznych i biotycznych (np.Ziemi.. Główne rośliny wyżywieniowe - przestrzenne rozmieszczenie ich produkcji na świecie.Ludność świata przekroczyła granicę 6mld.. Dopiero po ok. 3 mld lat pierwsze organizmy wyszły na ląd.. Jeziora - definicja i rodzaje.. B zlewnia rzeki lub całego systemu rzecznego , który tworzy rzeka wraz ze swoimi dopływami.Ziemia przemyska jest jedym z czterech regionów wchodzących w skład województwa ruskiego.Rzeźba terenu w obrębie regionu jest zróżnicowana.. Rodzaje jezior to m.in. polodowcowe, wulkaniczne, krasowe, tektoniczne.. Różnice klimatyczne (zwłaszcza sum oraz rozkładu opadów w ciągu roku); 2.ZRÓŻNICOWANIE TEMPERATURY NA ZIEMI zależy od: Szerokości geograficznej i związanego z tym oświetlenia Ziemi..

Najważniejszym czynnikiem zróżnicowania sieci rzecznej na kuli ziemskiej jest.

Główną przyczyną takiego stanu jest ukierunkowanie się sieci rzecznej w okresie plejstoceńskich zlodowaceń zgodnie z ogólnym nachyleniem obszaru Polski, tj. z południowego wschodu ku północnemu zachodowi.Bardzo istotny wpływ na zróżnicowanie opadów atmosferycznych ma ogólna cyrkulacja atmosferyczna na Ziemi.. Do hydrosfery zalicza się: oceany, morza, rzeki, jeziora, bagna, lodowce, pokrywę śnieżną, wody podziemne, wodę atmosferyczną.4.. Możesz skorzystać z podanych poniżej informacji.Hydrosfera -jest wodną powłoką Ziemi.. 2010-02-08 16:33:20 Załóż nowy klubocenia ich wpływ na życie i gospodarkę człowieka; 4) wyjaśnia zróżnicowanie sieci rzecznej na Ziemi; 5) wyjaśnia proces powstawania lodowców i przedstawia ich występowanie na Ziemi; 6) przedstawia wpływ zanikania pokrywy lodowej w obszarach okołobiegunowych na gospodarkę, życie mieszkańców i ich tożsamość kulturową.Hydrosfera: zasoby wód na Ziemi, morza, prądy morskie, sieć rzeczna, lodowce.. powstaje w długich wąskich dolinach.System rzeczny tj. rzeka główna wraz z jej bezpośrednimi i pośrednimi dopływami, a także jeziorami w dorzeczu.. Sieć rzeczną tworzą rzeki: główne i dopływy.. Liczba ludności tych dwóch krajów stanowi praktycznie 1/3 całkowitej sumy ludzi na Ziemi..

Uczeń: - charakteryzuje elementy sieci rzecznej.

Ogół cieków na określonym tereni.. Analizując sieć rzeczną bada się jej gęstość, czyli stosunek sumy długości wszystkich cieków przypadających na jednostkę powierzchni, oraz jej układ.. Zróżnicowanie sieci rzecznej na Ziemi 1 4.3 Poznanie sieci rzecznej na Ziemi wyjaśnia zróżnicowanie sieci rzecznej na Ziemi Analiza mapy: analiza sieci hydrograficznej na mapach mapy - zlewiska oceanów i obszary bezodpływowe na świecie Analiza przepływów rzecznych na podstawie źródeł internetowych, np. zróżnicowanie sieci rzecznej na Ziemi - lodowce i lądolody: przyczyny powstawania i ich rozmieszczenie - gospodarcze skutki zanikania pokrywy lodowej .. Na nierównomierne rozmieszczenie ludności na świecie wpływ mają następujące czynniki: Przyrodnicze: 1.. Należą do nich m. : szerokość geograficzna, od której zależy kąt padania promieni słonecznych na powierzchnię globu - im jest większy, tym Słońce krócej znajduje się nad danym miejscem na Ziemi i tym samym temperatury są tu niższe,Opisz i wyjaśnij zróżnicowanie gęstości zaludnienia na wyżynie Brazylijskiej .. wyjaśnia zróżnicowanie sieci rzecznej na Ziemi; 5. wyjaśnia proces powstawania lodowców i przedstawia ich występowanie na Ziemi; 6. przedstawia wpływ zanikania pokrywy lodowej w obszarach okołobiegunowych na gospodarkę, życie mieszkańców i ich tożsamość kulturową.Wpływ warunków środowiska geograficznego na formy użytkowania ziemi - omów na przykładzie wybranych krajów lub regionów świata..

Układ sieci rzecznej wynika głównie z ukształtowania terenu.

Rozumienie potrzeby racjonalnego gospodarowania w środowisku geograficznym zgodnie z zasadami zrównoważonegoUżytkowanie ziemi jest to sposób wykorzystywania powierzchni Ziemi przez człowieka.. Natomiast aż 80 rzek ma ponad 1000 km długości, występuje tu olbrzymie jeziora - Morze Kaspijskie, które jest bezodpływowym słonym jeziorem reliktowym i bardzo głębokie jak - Bajkał oraz duże obszary bagienne i pokryte wieczną zmarzliną, a także lodowce górskie.. Chodzi tu zarówno o gospodarkę, jak i różne formy osadnictwa.. Uczeń: wyjaśnia zróżnicowanie rodzajów i wielkości zasobów wód na Ziemi oraz we własnym regionie; przedstawia cechy fizykochemiczne wód morskich oraz dostrzega problem ich zanieczyszczenia;Wymień przyczyny zróżnicowania sieci rzecznej na Ziemi.. Ze względu na rozmieszczenie dopływów względem rzeki głównej wyróżniamy kilka typów sieci rzecznej: 1) promienisty - rzeki wypływają ze wzniesienia we wszystkich kierunkach, 2) dośrodkowy - rzeki zbiegają się w jednym punkcie, np.Do głównych przyczyn zróżnicowania sieci rzecznej należy zaliczyć: 1.. Bagna to tereny, na których grunt jest stale i silnie przesiąknięty wodą.Sieć rzeczna, system wszystkich naturalnych cieków wodnych danego terenu, zarówno stałych jak i okresowych.. Historia.Temperatury powietrza na kuli ziemskiej nie są jednakowe.. sieć rzeczna na maturze.. Dorzecze jest to zlewisko całej rzeki do jej ujścia.. Woda wciąż jest jednak czynnikiem niezbędnym do życia dla każdego organizmu.. W równikowej strefie niskiego ciśnienia na skutek prądów wstępujących powietrze ochładza się osiągając temperaturę punktu rosy.Początki życia na Ziemi miały miejsce w oceanie.. około 10 godzin temu.. Na wybranych przykładach opisz wpływ czynników klimatycznych na charakter i rozmieszczenie działalności rolniczej.. Zlewnia jest to cały obszar terenu.Sieć rzeczna (sieć hydrograficzna lub układ hydrograficzny) - ogół cieków na określonym terenie.. Gwarantujemy Ci anonimowość.. Analizując sieć rzeczną bada się jej gęstość, czyli stosunek sumy długości wszystkich cieków przypadających na jednostkę powierzchni, oraz jej układ.Układ sieci rzecznej wynika głównie z ukształtowania terenu.. Olbrzymia część Azji stanowi obszar pustynny, pozbawiony wody.. Wypisz kontynenty na Ziemi wraz z powierzchnią, którą zajmują.. Uczeń - wskazuje na mapie zlewiska oceanów i obszary bezodpływowe na świecie; - wskazuje sieci rzeczne na Ziemi/ Uczeń: - korzystając z różnych źródeł, charakteryzuje zlewiska .Scenariusz lekcji „Zróżnicowanie sieci rzecznej", plik: scenariusz-lekcji-zroznicowanie-sieci-rzecznej.pdf (application/pdf) Oblicza geografii ZRZróżnicowanie gleb i biosfery na Ziemi .. Opisz chociaż jednym zdaniem o co chodzi!. Polub to zadanie.. Wpływ na nie ma szereg czynników..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt