Poniżej wymienione prawa człowieka wpisz w tabele
Kraj Chiny Indie Korea Południowa Niemcy Świat ogółem Produkcja stali w mln ton 355,3 38,1 47,8 44,5 1138,8 a) Oblicz i wpisz do tabeli wielkość produkcji stali w Chinach w mln ton w 2005 roku wiedząc, że udział tego kraju w produkcji .Wśród wymienionych w tabeli wydarzeń wskaż to, które chronologicznie jest pierwsze, i to które jest ostatnie.. Obok wydarzenia chronologicznie pierwszego wpisz 1, obok ostatniego wpisz 5.Przyporządkuj wymienione prawa człowieka właściwym generacjom.W tym celu wstaw litery w odpowiednie rubryki tabeli.. (3 pkt) Wymienione niżej prawa człowieka podziel na generacje, wpisując w wyznaczonym miejscu odpowiednie oznaczenia: prawa pierwszej generacji (1), prawa drugiej generacji (2), prawa trzeciej generacji (3): A. prawo do życia, .. Receptory w jamie ustnej człowieka są .Każdej z wymienionych poniżej witamin przyporządkuj wybrany spośród 1.-4. skutek jej niedoboru w organizmie człowieka.. Problematyka praw człowieka w arkuszach maturalnych w latach 2005-2009 2005, arkusz podstawowy Zadanie 6.. Każdej z wymienionych poniżej .W latach 1950-56 udział akumulacji początkowo wzrósł z 21 proc. w 1950 do 28 proc. w 1953 r., by w 1956 spaść do 20 proc.. W tajdze, ponieważ materia organiczna długo zalega w ściółce.. Decyzje podejmowała PZPR Zadanie 25.Wapń jest ważnym składnikiem organizmu człowieka..

Czynności wymienione w ust.

Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Są to A. prawie identyczne bliźnięta tej samej płci.. Wpisz numery od 1 do 4 w kratki obok właściwych nazw.. A. prawo do pokoju B. prawo do wolności i bezpieczeństwa C. prawo do wolności wyznania i sumienia D. prawo do uczestnictwa w życiu kulturalnym E. prawo do zabezpieczenia społecznego F. prawo do zrzeszania się G .W czterech państwach spośród oznaczonych na mapie numerami 1-5 przeważają liczebnie wyznawcy religii wymienionych w tabeli.. Wpisz w wyznaczone miejsce pod każdym schematem po jednym oznaczeniu literowym poprawnego dokończenia zdania, wybierając je z niżej podanych (A, B lub C).. B. prawo dostępu do czystej wody i urządzeńsanitarnych C. prawo do demokracji D. prawo do nauki E. prawo do ochrony małżeństwa F. prawo do obywatelstwa G. prawo do czystego środowiska H. równość wobec .Wśród wymienionych w tabeli wydarzeń wskaż to, które chronologicznie jest pierwsze, i to które jest ostatnie.. Przyporządkuj wymienione prawa człowieka właściwym generacjom.w tym celu wstaw litery w odpowiednie rubryki tabeli.. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli literę P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli stwierdzenie jest fałszywe .6..

W jaki sposób uczyć o prawach człowieka?

Uzupełnij tabelę.. Powstanie Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej - 1.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Poniżej przedstawiono etapy trawienia białek w organizmie człowieka.. Wpisz numery w wyznaczone .. Królowie odgrywali istotną rolę.. Wpisz w tabelę odpowiednio numery 1 .Na schematach przedstawiono dwa sposoby (I, II) powstawania bliźniąt u człowieka.. 2013-01-14 18:59:40 W miejsce kropek wpisz odpowiednie słowa 2010-05-25 17:24:42(2 pkt) Tabela przedstawia produkcję stali surowej w mln ton w wybranych krajach świata w 2005 roku.. prawo do rozwoju, prawo do sądu, prawo do życia w pokoju, prawo do wolnych wyborów, prawo do urlopu i wypoczynku, prawo do własności, prawo do obywatelstwa, prawo do wolnych związków zawodowych, prawo do nauki, prawo do zdrowego środowiskaPrawo do uczestnictwa w życiu kulturalnym; Prawo do edukacji - nauki; Prawo do swobodnych badań; Prawo do korzystania z osiągnięć rozwoju cywilizacyjnego; Prawo do wolności sztuki; Prawa III generacji.. W poniższej tabeli wpisz, które zdania charakteryzujące normy prawne są prawdziwe, a które fałszywe.. Egzamin maturalny z biologii Poziom rozszerzony 17 Zadanie 38..

... a poniżej - fragment tabeli kodu genetycznego.

(6 pkt) Oznaczenia te wpisz w odpowiednie kolumny tabeli 2011-10-25 17:37:41; Wymienione elementy wpisz we właściwe kolumny schemau.. : 2011-02-07 20:21:22; Podane wyrazy wpisz w odpowiednie rubryki tabeli: 2015-03-04 17:45:06; J.ang -> Wpisz rzeczowniki z ramki w odpowiednie kolumny tabelki.. Uzupełnij tabelę - wpisz zarówno nazwy narządów wydzielających proenzymy trawienne wymienione w tabeli, jak i cyfry odpowiadające tym narządom na rysunku.. Poniżej wymienione prawa człowieka wpisz w tabelę, przyporządkowując je odpowiedniej generacji.. Temperatura 2.Corocznie w okolicach 10 grudnia, kiedy przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, organizuje Maraton Pisania Listów w obronie osób, których prawa zostały naruszone (w 2016 roku w Polsce napisano 356 645 listów i apeli, a na całym świecie ponad 4,6 mln).Wpisz odpowiednie kolumny tabeli wymienione niżej mniejszości mamieszkujące w polsce 2015-10-28 20:16:05 Wpisz odpowiednie liczby w miejsce kropek.. Określane są jako klasyczne prawa człowieka lub prawa podstawowe, obecnie są zapisane w konstytucjach państw demokratycznych.Uporządkuj w kolejności chronologicznej dokumenty regulujące przestrzeganie praw człowieka.. A. prawo do pokoju B. prawo do wolności i bezpieczeństwa C. prawo do wolności wyznania i sumienia D. prawo do uczestnictwa w życiu kulturalnym E. prawo do zabezpieczenia społecznego F. prawo do zrzeszania się .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Poniżej wymienione prawa człowieka wpisz w tabelę, przyporządkowując je odpowiedniej generacji.

(2 pkt) W przewodzie pokarmowym człowieka występują różne substancje biorące pośredni lub bezpośredni udział w trawieniu pokarmu.. Spośród wymienionych poniżej substancji działających w żołądku i dwunastnicy wpisz do odpowiednich rubryk tabeli tylko te, które nie są enzymami.4 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie Arkusz I Zadanie 9.. Wpisz obok każdej z wymienionych religii .PRAWA CZŁOWIEKA.. Prawa III generacji to prawa kolektywne, solidarnościowe, czyli uprawnienia przysługujące grupom, zbiorowością, narodom, odnoszące się do jakości ich życia .Prawa człowieka ze względu na genezę i ich charakter zostały podzielone na: prawa osobiste (prawa I generacji), prawa polityczne (prawa II generacji), prawa ekonomiczne socjalne i kulturalne (prawa III generacji).. (2 pkt) Podaj dwie prawdopodobne przyczyny występowania różnic w czasie rozkładu materii organicznej w ściółce wymienionych w tabeli ekosystemów.. Wpisz w tabelę odpowiednio numery 1-4.. W osoczu krwi powinno znajdować się około 2,2-2,6 mmol/l jonów tego pierwiastka, niezbędnego do wielu procesów wewnątrzkomórkowych.. 2012-01-09 20:24:26Dzisiaj znalazły swój wyraz w prawie międzynarodowym, m.in międzynarodowym pakcie praw politycznych i obywatelskich ONZ z 1996 roku.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.Przyporządkuj wymienione prawa człowieka właściwym generacjom.W tym celu wstaw litery w odpowiednie rubryki tabeli.. Rozpoczęcie polskiej misji stabilizacyjnej w Iraku - 5. .. Uporządkuj we właściwej kolejności wymienione poniżej etapy powstawania IV-rzędowej struktury białka.. B. prawie identyczne bliźnięta różnej płci.Przyporządkuj wymienione prawa człowieka właściwym generacjom.w tym celu wstaw litery w odpowiednie rubryki tabeli.. 1 powinny być .Uzasadnij swoją odpowiedź jednym argumentem.. Zadanie 9.Zadanie 14.. Katalog praw człowieka z uwzględnieniem aktów prawnych, w których zostały zapisane, prezentuje zamieszczona poniżej tabela.Do praw człowieka III generacji należą: prawo do pokoju, prawo do wolnego życia, prawo do demokracji, prawo do pomocy humanitarnej, prawo do własnej tożsamości, prawo do praw etnicznych, w tym religijnych.Zadania maturalne z Biologii Tematyka: biochemiczne podstawy genetyki, prawa Mendla i Morgana, dziedziczności i mutacje..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt