Opisz cyrkulację powietrza w strefie międzyzwrotnikowej i rozkład opadów atmosferycznych
b) dorysuj na schemacie strzałki określające kierunki przemieszczania się mas powietrza oraz wpisz w odpowiednich kwadratach litery oznaczające obszar wysokiego (W) i niskiego (N .Krążenie powietrza w strefie międzyzwrotnikowej strefa umiarkowana strefa międzyzwrotnikowa strefa podbiegunowa Treść została zweryfikowana i sprawdzona Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.Temperatura ma zasadniczy wpływ na maksymalną zawartość pary wodnej w powietrzu.. Kamerun nad zatoką Gwinejską w Afryce - roczna suma opadów wynosi ok. 10000 mm.. Rozkład ciśnienia na Ziemi.wyjaśnia mechanizm cyrkulacji powietrza w strefie międzyzwrotnikowej i w wyższych ciach geograficznych wyjaśnia przyczyny występowania strefy na kuli ziemskiej omawia znaczenie wiatrów stałych, okresowych i lokalnych dla przebiegu pogody wyjaśnia przyczyny występowania dużych sum opadów atmosferycznychPrzydatność 65% Krążenie powietrza w strefie międzyzwrotnikowej , umiarkowanej i podbiegunowej.. )jeśli w pewnym mieście(wys.). Duży udział w kształtowaniu się cyrkulacji powietrza mają także: zmiana wysokości Słońca nad horyzontem, ruch obrotowy Ziemi, rozkład oceanów i kontynentów,wysokość nad poziomem morza - ciśnie atmosferyczne spada wraz ze wzrostem wysokości (średnio 8 hPa na 100 m), temperatura powietrza - ciśnienie atmosferyczne szybciej spada w powietrzu chłodnym niż w ciepłym, pory roku, szerokości geograficznej..

Opisz cyrkulację powietrza w strefie międzyzwrotnikowej 2. Podaj dwie różnice między monsunem i bryzą 3.

komórce Ferrela - obejmuje przebieg cyrkulacji w strefie umiarkowanej - jest wypadkową dwóch pozostałych cyrkulacji (dlatego poniżej została omówiona jako ostatnia).Opisz wpływ cyrkulacji powietrza w strefie międzyzwrotnikowej.. 1 Zadanie.. Zaliczamy .Strefa międzyzwrotnikowa.. na Kasprowym Wierchu(podane wys.. Druga grupa czynników klimatotwórczych to czynniki astrefowe.. Oblicz jaka jest temp.. Proces cyrkulacji przebiega następująco: W pobliżu równika powietrze się ogrzewa i unosi ku górze, w .Globalna cyrkulacja atmosfery przebiega w trzech zasadniczych etapach: komórce Hadley'a - obejmuje przebieg cyrkulacji w strefie międzyzwrotnikowej.. τροπικός κύκλος ‛zwrotny krąg') - jedna ze stref oświetlenia kuli ziemskiej, obejmująca obszar położony między zwrotnikami Raka (23°26′16″N) i Koziorożca (23°26′16″S).W ciągu roku w każdym miejscu tej strefy Słońce dwa razy znajduje się w zenicie - z wyjątkiem zwrotników, gdzie .Andy w rejonie Kolumbii - opady wynoszą tu średnio ok. 10000 mm rocznie.. Scharakteryzuj strefy klimatyczne na Ziemi.. Wyjaśnij, na czym polega strefowość klimatu.. Stałe wiatry przenoszą wilgotne powietrze w głąb lądu a suche w stronę oceanu..

II Cyrkulacja atmosferyczna w strefie międzyzwrotnikowej.

W tej strefie częstym zjawiskiem są cisze atmosferyczne lub słabe wiatry z różnych .Najwięcej pary wodnej w powietrzu zawiera powietrze w strefie okołorównikowej.. Nad równikiem ciepłe i wilgotne powietrze unosi się do góry, co powoduje powstanie niżu atmosferycznego, pokaż więcej.RE: Cyrkulacja powietrza w strefie międzyzwrotnikowej Ogólna cyrkulacja atmosferyczna jest w związku przyczynowym z rozkładem ciśnienia na Ziemi, ponieważ: 1. wiatry, będące elementem cyrkulacji atmosferycznej, związane są z obszarami o różnych ciśnieniach, wiatr wieje zawsze od wyżu do niżu i dąży do wyrównania ciśnień,Wiatr - poziomy ruch powietrza z wyż do niżu.. Powietrze w tej warstwie jest gorące i rzadkie .decydują o warunkach klimatycznych w danym miejscu na Ziemi.. Nieco niższe średnie temperatury roczne, od 10 do 20°C, występują jedynie na północnym i południowym krańcu kontynentu oraz na obszarach położonych wyżej.. W okolicy zwrotników następuje jego opadanie i ogrzewanie się zgodnie z gradientem suchoadiabatycznym (1°C/100 m).. 2 Zadanie.. Są to gorące oraz suche lato i łagodna ale wilgotna zima.Numer strefy klimatycznej Rozkład opadów atmosferycznych charakterystyczny dla strefy klimatycznej Opady występują we wszystkich porach roku, z przewagą opadów zimowych dla klimatu typu morskiego i opadów letnich dla typu kontynentalnego..

Wody okalające wybrzeża są znacznie chłodniejsze od temperatury powietrza.

Ryc. 9.4 Uproszczony schemat cyrkulacji powietrza w .Scharakteryzujcie rozkład temperatury powietrza i opadów w strefie lasów liściastych i mieszanych na podstawie klimatogramów dla miejsc leżących w strefie umiarkowanej.. Ciśnienie normalne - ciśnienie słupa rtęci o wysokości 760 mm, o przekroju 1 cm2 w temperaturze 0 stopni, na poziomie morza, na 45 szerokości geograf.. Jest to związane z dużą wysokością Słońca a tym samym z dużym .Diagramy klimatyczne przedstawiają rozkład w roku średniej temperatury powietrza w o i opadów atmosferycznych w mm w wybranych stacjach podzwrotnikowej strefy klimatycznej.. Zaliczamy .strefowym zróżnicowaniu temperatury powietrza, uzyskującej najwyższe wartości w strefie międzyzwrotnikowej; globalnej cyrkulacji atmosferycznej, kształtującej układ ośrodków barycznych i strefy stałych wiatrów; strefowym zróżnicowaniu rocznych sum opadów.. Cyrkulacja atmosferyczna na Ziemi odbywa się w obrębie trzech obiegów zwanych komórkami: Hadleya, Ferrela i polarnej: ..

Ich przyczyną jest występowanie w strefie równikowej.

Opady przeważnie lub wyłącznie letnie.Cyrkulacja powietrza jest spowodowana różnicą ciśnień na kuli ziemskiej, czego przyczyną jest energia promieniowania słonecznego - jej nierównomierny dopływ do Ziemi.. Układy baryczne są elementami ogólnej cyrkulacji atmosferycznej zachodzącej w skali globalnej (głównie pod wpływem ruchu obrotowego planety i energii promieniowania słonecznego).. W strefie międzyzwrotnikowej zachodzi specyficzna, stała cyrkulacja powietrza.. Zastanówcie się, dlaczego skład gatunkowy lasów strefy umiarkowanej zmienia się wraz z oddalaniem od Oceanu Atlantyckiego.1.. Niż baryczny - obszar, w którym ciśnienie spada ku środkowi w obrębie zamkniętych izobarów.Bardzo istotny wpływ na zróżnicowanie opadów atmosferycznych ma ogólna cyrkulacja atmosferyczna na Ziemi.. W kierunku zwrotników, górą przemieszcza się powietrze suche, zawierające małą ilość pary wodnej.. W atmosferze Ziemi ogólna cyrkulacja powietrza tworzy .Strefa międzyzwrotnikowa (strefa gorąca, tropikalna, tropiki od gr.. Krążenie powietrza w obszarze międzyzwrotnikowym charakteryzuje się tym , że Słońce najbardziej ogrzewa właśnie te tereny - wokół równika .. Podstawowe układy baryczne.. Składa się ze stałych wiatrów: pasatów- wiejących z od zwrotnikowych wyżów do niżu równikowego i antypasatów- wiatrów wiejących w górnej warstwie troposfery znad strefy równikowej ku zwrotnikom.. Opady całoroczne, nieznaczne, głównie w postaci śniegu.. 3 Zadanie.. Czynniki, które wpływają na przestrzenny rozkład wilgotności powietrza to: odległość od zbiorników wodnych, pokrycie terenu, a także ukształtowanie powierzchni.. jest 25 stopni.W strefie międzyzwrotnikowej na terenach położonych w okolicach mórz, powietrze jest bardziej wilgotne.. Na podstawie analizy poniższych klimatogramów podaj różnice między wielkością i rozkładem w ciągu roku temperatur powietrza oraz opadów, a następnie określ strefę i typrozkładem temperatury powietrza na Ziemi, wyjaśnia mechanizm cyrkulacji powietrza w strefie międzyzwrotnikowej i wyższych szerokościach geograficznych, podaje przyczyny występowania strefy podwyższonego i obniżonego ciśnienia na kuli ziemskiej, wyjaśnia przyczyny występowania dużych sum opadów atmosferycznych w W równikowej strefie niskiego ciśnienia na skutek prądów wstępujących powietrze ochładza się osiągając temperaturę punktu rosy.Układ baryczny - występująca w atmosferze strefa obniżonego lub podwyższonego ciśnienia o charakterystycznym kierunku cyrkulacji mas powietrza.. Druga grupa czynników klimatotwórczych to czynniki astrefowe.. W strefie klimatu śródziemnomorskiego występują dwie pory roku.. Obszary o najniższych rocznych sumach opadów na świecie:Zadanie 1.. Zależy ona głównie od: szerokości geograficznej: W strefie międzyzwrotnikowej roczna amplituda temperatury powietrza jest niewielka.. Wartym odnotowania jest rozkład opadów w Afryce, który odzwierciedla skutki cyrkulacji w komórce Hadleya.Cyrkulacja pasatowa jest to krążenie powietrza w strefie międzyzwrotnikowej.. Ciśnienie atmosferyczne - nacisk słupa powietrza na jednostkę powierzchni..Komentarze

Brak komentarzy.